​ชา​วนาเฮ อนุมัติจ่ายแล้ว เงิ น​ช่วยเห​ลือ รอ​บ 2

ความคืบหน้า ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เริ่มจ่ายเงิ นช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลู กข้าวนาปี  ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบ ายรั ฐบ าล  เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บ าท  สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บ าทต่อครัวเรือน หรือ เ งินช่วยเหลือชาวนา  ในงวดที่1 จ่ายไปแล้ว วงเงิ นกว่า 28,000 ล้านบ าท ล่าสุด เกษตรกรหลายคน  ได้ตรวจสอบสถาะการโอนเงิ น ผ่านลิงค์ chongkho.inbaac.com เมื่อ ชาวนา  หลายคนได้รับเงิ นรอบที่1 ไปแล้วก็ถามหารอบ2 …

Read More

5ร าศี ดว งมหาเศร ษฐีผลบุญนำพาการเงิ นคล่ องตัวมีบ้ านมีรถปล ดหนี้

5ร าศี ดว งมหาเศร ษฐีผลบุญนำพาการเงิ นคล่ องตัวมีบ้ านมีรถปล ดหนี้  ค นร า ศีมีน  ท่านร า ศีมีนในเ รื่ อ งเงิ นทอ งเป็นร า ศีเดียวที่ ประสบความสำเร็จ  ในเ รื่ อ งของการบริหารเงิ นคุณเองจากที่เก็บเงิ นไม่อ ยู่ เก็บเงิ นไม่เก่งนั้นจากที่ได้รับบทเรียนแสนแพงมานั้นคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองทันทีทำให้เกิດผลอันสำเร็จ  จ า กนี้ไปผู้คนจะจับจ้องคุณทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไ ม่ดีขอโปรดจงระ วังให้มาก หลังต้นปี 64 ชีวิต  จะอู้ฟูมากมายเป็นยุครุ่งเรืองของชีวิตเลยถ้าอ่า นแล้วดีก็แ ช ร์เก็บไว้ขอให้คำ ทำนายนี้เ กิ ดผลสาธุสาธุบุญขอให้เป็นจ ริง  คนร า ศีมังกร  ที่แน่นอนว่าร า ศีมังกรนี้นั้น ตลอ ดช่วงชีวิตที่ผ่านมา สุขสบายมีเงิ นมีทอ …

Read More

คนเกิ ด 3 วัน มีเกณฑ์ถูกหว ย มีหวังได้จับเงิ นก้อนโต

คนเกิ ด 3 วัน มีเกณฑ์ถูกหว ย มีหวังได้จับก้อนโต  สำหรับผู้ที่เกิ ดทั้ง 3 วันต่อไปนี้ มีโอกาสรับทรั พย์ มีโอกาสรวยเบอร์ สิ่งใดที่ปรารถนาและกำลังทำอยู่นั้น  จะเป็นไปตามในที่ตั้งใจ แต่ต้องประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบ ในทางที่สมควร  ในทางที่เป็นความดี ทางสายกลางเท่านั้น เพราะว่าจะเป็นตัวส่งเสริมบ ารมี  แต่ถ้าหากใครอยู่ในทิศทางสีเทา ขอบอกเลยว่าโช คชะต าไม่ได้กำหนดให้คุณได้พบเจออย่ างแน่นอน  เกิ ดวันจันทร์  คนที่เกิ ดในวันจันทร์ช่วงนี้จะหงุดหงิดเป็นพิเศษ รู้สึกคั่นเนื้อคั่นตัวไม่สบ ายใจ  เป็นกังวลกับเรื่องงานและเรื่องเงิ นที่กำลังจะเกิ ดขึ้น สิ่งใดที่คุณมีดีอยู่แล้วอย่ าพย าย ามแสวงหาสิ่งใดเข้ามา  …

Read More