ธนาคารทหารไทย สินเชื่อ สูงสุด 300,000 เปิดรอบพิเศษ

หรับลูกค้าธนาคารทหารไทย ตอนนี้มีสินเชื่อดีๆมาฝากแล้วนะคะ เพราะธ.ทหารไทย ใจดี ให้ยืมเงิน ผ่านบัตรกดเงินสด สูงสุด 300,000 ใครเป็นลูกค้าสามารถติดต่อขอกู้ได้เลยจ้า

TMB เรดดี้แคช สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ผ่านบัตรกดเงินสด ที่วงเงินเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ถึง 300,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำ

วงเงิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม TMB เรดดี้แคช

-วงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000 – 300,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือนการผ่อนชำระ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม TMB เรดดี้แคช

-ชำระคืนเพียง 3% ของยอดหนี้การคำนวณดอกเบี้ย สินเชื่อเงินให้กู้ยืม TMB เรดดี้แคช

-ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริง

อัตราดอกเบี้ย 25% (CPR + 7%)ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ

CPR (Consumer Product Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบุคคลที่ธนาคารประกาศกำหนด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 = 18% ต่อปี

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม TMB เรดดี้แคช

สำหรับ พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

-รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป-อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี-ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

สำหรับ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

-ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป-อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี-ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม TMB เรดดี้แคช

พนักงานประจำ

-สำเนาบัตรประชำชน-สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดำษคำร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่ำว หรือใช้หนังสือรับรอง เงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนำคำรย้อนหลัง 1 เดือน)

ประกอบธรุกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ-สำเนำบัตรประชำชน-สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน-สำเนาใบอนุญำตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างงหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้ำ

สำหรับใครที่สนใสามารถติดต่อได้ที่ธฯาคารทหารไทยทุกสาขาเลยนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *