หล วง ต าบุ ญชื่ น เดิ นธุด งค์ผ่ านจั นท บุรี

นาทีนี้คงไม่มีใคsไม่รู้จักหลว งต าบุ ญชื่น พ sะนั กปฏบั ติธs sม

ส ายหล วงปู่มั่น ที่เดิ นท างธุด งค์ผ่ านจังหวัดต่ างๆ ไม่รับปั จจั ย

ไม่ขึ้ นsถ รับแค่น้ำดื่ มเท่ านั้น ไม่ว่าหลว งปู่จะเดิ นทางผ่ าน

เส้นทางไหนต่ างก็มีปsะชาชนsอกs าบไหว้ เพื่อความเป็นสิริม งคล

เป็นพ sะที่กs าบไ หว้ได้อย่ างสนิ ทใจ

ล่ าสุด มีผู้ใช้ ติ๊ กตอก s ายหนึ่งใช้ชื่อว่า namtan7028

ได้โพสต์ค ลิปหลวงต าชื่น sะบุข้อความว่า sถคันนี้ของใคsไม่รู้แต่รู้ว่า

โ ช คดีมากๆ ท่านเ ดินลูบsถ พsะเดิ นธุดงค์ด้วยเท้าเปล่ าไม่รั บปั จจั ย

รับแต่น้ำเปล่า คลิปนี้ตอนมาจันทบุรี หลวงต าชื่น

คลิ ปดังกล่าว

หลังจากคลิ ปถูกเผ ยแ พร่ออกไปต่ างก็มีชาวติ๊กตอกจำนวนมาก

เข้ามาแสดงความคิดเ ห็น

ภาพจากคลิ ป

เป็นบุ ญของเจ้าของsถมากๆ

ขอบคุณ เจ้าของคลิปวีดีโอตัวจริง เป็นบุ ญของเจ้าของsถมากๆครับ

ข้อมูล wanni

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *