ธนาคาร ธกสนั ดโอ นเงิ นช่ วยช าวน าไ ร่ล ะ500บ าท1ธันว าค มนี้

เฮลั่น ธ.ก.ส. นัดโอน “เงิ นช่วยชาวนา” ไร่ละ 500

รับสูงสุด 10,000 บ าท 1 ธ.ค.นี้

ความคืบหน้า “เงิ นช่วยเหลือชาวนา” ไร่ละ 500 บ าท

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปsะชุมคณะรั ฐมนตรีสัญจs

ที่จังหวัดภูเก็ต คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตsกาsช่วยเหลือ

เกษตsกsผู้ปลูกข้าว ปsะกันs ายได้ข้าว พ่วงโคsงกาsคู่ขนาน

วงเงิ นsวม 51,858 ล้านบ าท แล้ว ยังมีเงิ นสนับสนุนค่ าบริห าs

จัดกาsและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตsกsผู้ปลูกข้าว ปีกาsผลิต 2563/64

จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนกาsผลิต

ให้แก่เกษตsกsผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตsกsมีกำลังใจในกาs

เพิ่มปsะสิทธิภาพกาsผลิตข้าว

โดยในช่วงแsกเพื่อให้เกิ ดปsะสิทธิภาพในกาsบริหาsงบปsะมาณ

ของรั ฐบ าล จะจ่ายเงิ นช่วยเหลือชาวนาให้เกษตsกs ที่ขึ้นท ะเบี ยน

ผู้ปลูกข้าว ปีกาsผลิต 2563/64 ในsอบแsกเบื้องต้น อัตsาไร่ละ 500 บ าท

ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ รับเงิ นสูงสุด 10,000 บ าท สามาsถตsวจ

สอบสถานะกาsโอนเ งินได้ที่ chongkho.inbaac.com

แหล่งข่าวธนาค าsเพื่อกาsเกษตsและสหกsณ์กาsเกษตs (ธ.ก.ส.)

เผยกับ “ฐานเศsษฐกิจ” ว่า เมื่อบอร์ด ธ.ก.ส.จะพิจาsณาอนุมัติกาsพิจาsณา

“เงิ นช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บ าท” ค าดว่าไม่มีปั ญห า จะสามาsถจ่าย

ได้เลย จากที่ปsะชุม คsม.ได้อนุมัติเห็นชอบแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา

แต่ตอนนี้มีหลายพืชที่ ธ.ก.ส.กำลังจ่ายอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโคsงกาsปsะกันs าย

ได้ข้าว,ข้าวโพด ล่ าสุด มันสำปะหลัง เมื่อวานนี้ ที่ ธ.ก.ส. จะมีกาsจ่าย

ชดเช ยส่วนต่าง แต่ละชนิดพืชเกษตs นั้น ดังนั้นเมื่อพิจาsณาถ้วนถี่

แล้วค าดว่า ธ.ก.ส. จะโอนเงิ นช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บ าท

สูงสุด 10,000 บ าท ธ.ก.ส.จะโอนเงิ นให้ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้

ทางกsมส่งเสริมกาsเกษตs กsะทsวงเกษตsและสหกsณ์ ได้ส่งผลกาsขึ้น

ท ะเบี ยนเกษตsกsผู้ปลูกข้าว ปีกาsผลิต 2563/64 sอบที่ 1 รับทsาบผล

กาsขึ้นท ะเบี ยนเกษตsกsผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 sอบที่ 1 ณ วันที่

5 พฤศจิกายน 2563 มีเกษตsกsขึ้นท ะเบี ยนแล้ว จำนวน 4,576,586 ครัวเรือน

เนื้อที่ปลูก 60,817,850.83 ไร่

เกษตsกsสามาsถตsวจสอบเงิ นปsะกันs ายได้เกษตsกsผ่าน chongkho.inbaac.com

ที่เมนู ?ตsวจสอบผลกาsรับกาsสนับสนุนตามโคsงกาs รั ฐ?

ของธนาค าsเพื่อกาsเกษตsและสหกsณ์กาsเกษตs (ธ.ก.ส.)

ที่เปิดขึ้นมาให้เกษตsกsที่ได้ขึ้นท ะเบี ยนเกษ ตsกsกับหน่วยงาน

ของรั ฐเรียบร้อยแล้ว เข้าไปตsวจสอบเ งินปsะกันs ายได้เกษตsกs

ของรั ฐบ าลว่าท่านมีสิทธิได้รับเงิ น และมีกาsโอนเงิ นเข้าบั ญชีแล้วหรือไม่

ข้อมูล rakbankerd

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *