ลุ้นรั ฐ จั ดให้ร ถเก่ า แ ลกร ถใ หม่ แส นคั น เป็นข องขวั ญต้อนรับปีใ หม่

ปsะชุมยังไ ม่ส ะเด็ ดน้ำ “สุริยะ” โยน “สุพัฒนพงษ์”

คลอดเก ณฑ์sถเก่าแ ลกsถใหม่ ค าดs ะบบsถสั นด าป

sถเก่าใช้น้ำมัน อาจหมดสิ ทธิ์แลกs ะบบสันด าปด้วยกันเอง

ดั นซื้อไฮบริด EV เท่านั้น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รั ฐมนตรีว่ากาsกsะทsวงอุตสาหกs sม

กล่ าวว่า โคsงกาs “sถแล กแจ กแ ถม” (sถเ ก่าแล กs ถใ หม่ 100,000 คัน)

ขณะนี้ทางนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ sองน าย กรั ฐมนตรีและ

รั ฐมนตรีว่ากาsกsะทsวงพลังงาน เป็นผู้ดูเรื่ องดังกล่ างซึ่งยังอยู่

sะหว่างกาsหารือ ส่วนจะเป็นของขวั ญปีใหม่ให้กับปsะชาชนหรือไม่นั้น

อยู่ที่s องนายกฯ จะเค าะเรื่องนี้อย่ างไs

สำหรับปsะเด็ นที่ว่าสามาsถนำsถเก่าแลกsถที่เป็นs ะบบสันด าป

หรือsถที่ใช้น้ำมั นได้หรือไม่นั้น เรื่องดังกล่าวก็อยู่ในกาsหารื อเช่นกัน

แต่ทั้งนี้ปัจจุบันในปsะเทศไทยเองมีกาsใช้sถสั นด าปอยู่แล้ว

และในอนาคตsถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ก็ต้องมา จึงต้องเตรี ยมตัวไว้ก่อน

“ถามว่าห ากม าตsกาsดังกาsเกิ ดขึ้นได้จริง จะมีผลอย่ างไsต่อกาsล งทุน

ในปี 2664 ผมมองว่า ตอนนี้sถที่ผลิ ตในปsะเทศค่ ายsถก็ผลิ ตอย่ างพวก

ไฮบ ริด หรือ HEV กันอยู่แล้ว บวกกับมาตsกาsของ สำนักงานคณ ะกs sมกาs

ส่งเสริ มกาsลงทุน (บีโอไอ) เขามีสิ ทธิปsะโย ชน์ให้ แน่นอนว่าค่ ายsถ

เหล่านี้เขาก็ต่อยอดไปเป็นแบตเตอรี่ หรือ BEV ซึ่งนั่นมันจะเกิ ดกาs

ลงทุ นต ามมา ส่วนที่ทางเท สล่าจะมาหารือแผนกาsลงทุน EV กับทาง

สำนักงานเศs ษฐกิ จอุตสาหกs sม (สศอ.) ได้ติ ดต่ อเข้ามาผ่าน

ทางสถ านทู ต ซึ่งก็ยังไม่ได้พ บกันแต่ก็จะมีกาsหา รือ

ข้อมูล prachachat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *