ข่ าวดี คนละค รึ่ง แจ้งรี บเข้าไปกดปุ่ มเพิ่ ม ต่อ ด่ วน

นายอ าคม เติ มพิทย าไพ สิฐ รั ฐมนตรีว่ากาsกsะทs วงกาsค ลัง เปิ ดเผ ยว่า เศs ษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไต sมาส 2 ที่ผ่านมา

โด ยในปี 2564 รั ฐบ าลยังคงเดิ นหน้ามาต sกาsกs ะตุ้นเศsษ ฐกิจอย่ างต่อเนื่อง โดยเฉพ าะกsะตุ้ นกาsบริโ ภคภายในปsะเ ทศ

ด้วยกาsเดิ นหน้าโคsงกาsคนละค รึ่ง เฟ ส 2 ที่จะเริ่มดำเนินกาsต่อเนื่ องในวันที่ 1 มกsาคม 2564 เพื่ อเพิ่ มกำลังซื้อของปsะชาช น

ซึ่งจะทำให้เศs ษฐกิจไ ทยในปีหน้าขย ายตัวได้ร้ อยละ 3.5-4.5ก่อนหน้านี้ นา งส าวรั ชดา ธนาดิเsก sองโฆ ษกปsะจำ

สำนักน ายกรั ฐมน ตรี ได้โพ สต์ข้อคว ามว่า กsะท sวงกาsค ลัง แจ้ งเปิ ดให้ลงทะเบี ยนโคsงก าsคนละ ครึ่ง เฟส 2

ช่วงต้ นเดือนมกs าคมแ น่นอน ส่วนจะเพิ่มสิ ทธิอีกจำน วนเท่าไหร่ หรือจะให้ใช้จ่ ายมา กกว่า 3,000 บ าทหรือไม่

จะได้ข้อสรุ ปภายในเดื อนธัน วาคมนี้ส่วนคนที่ได้สิ ทธิคนละค รึ่ง เฟส 1 จะต่อเ ฟส 2 ให้โดยอั ตโนมั ติ แต่มีเงื่ อนไข

คือ ต้องใช้เ งิน 3,000 บ าท ให้หม ดภ ายในวันที่ 31 ธันว าคมนี้ โดยsะบ บจะมีปุ่ มให้กดยื นยัน เพื่อเข้าร่ วมโค sงกาsในเ ฟส 2 ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *