​ชา​วนาเฮ อนุมัติจ่ายแล้ว เงิ น​ช่วยเห​ลือ รอ​บ 2

ความคืบหน้า ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เริ่มจ่ายเงิ นช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลู กข้าวนาปี 

ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบ ายรั ฐบ าล 

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บ าท 

สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บ าทต่อครัวเรือน หรือ เ งินช่วยเหลือชาวนา 

ในงวดที่1 จ่ายไปแล้ว วงเงิ นกว่า 28,000 ล้านบ าท ล่าสุด เกษตรกรหลายคน 

ได้ตรวจสอบสถาะการโอนเงิ น ผ่านลิงค์ chongkho.inbaac.com เมื่อ ชาวนา 

หลายคนได้รับเงิ นรอบที่1 ไปแล้วก็ถามหารอบ2 กันต่อ เมื่อไรจะจ่าย มีความคืบหน้าแล้ว 

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ ฐานเศร ษ ฐกิจ 

ถึงความคืบหน้าการจ่าย เงิ นช่วยเหลือชาวนา 500 บ าท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ 

หรือไม่เกิน 10,000 บ า ทต่อครัวเรือน ในรอบ2 ผมยกหูคุยกับคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แล้วทั้ง เงิ นประกันรา ยได้ 

ที่เพิ่งขอวงเงิ นมาล่าสุด 3.8 พันล้านบ าท จะรีบนำเข้าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) 

ทันที หลังจากเข้าแล้ว ธ.ก.ส. ก็สามารถจ่ายได้ทันที 

ส่วนความคืบหน้า เงิ นช่วยเหลือชาวนา รอบ 2 นั้น ธ.ก.ส.จะมีประการประชุมบอร์ด 

ในวันที่ 23 หรือ 24 ก.พ. แล้วค าดว่าจะ โอนเงิ นให้กับชาวนาได้ประมาณ วันที่ 25 ก.พ.นี้ 

สอดคล้องกับนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ธ.ก.ส. 

ได้แจ้งแล้วเช่นกัน ดังนั้นเมื่อได้ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้ว ก็อย ากให้รีบจ่ายให้โดยเร็วที่สุด 

เพราะตอนนี้ทุกคนรอคอยกันอยู่ ขอฝากถึงพี่น้องชาวนาให้สบ ายใจกันได้ 

ผมเองในฐานะที่ได้ไปเป็นตัวแทนพี่น้องชาวนา ยืนยันว่าได้รับเงิ นแน่นอน 

อย่ างไรก็ดีทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้ส่งผลการขึ้นทะเบี ย นเกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 

รับทราบผลการขึ้นทะเบี ย นเกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

มีเกษตรกรขึ้นทะเบี ยนแล้ว จำนวน 4,576,586 ครัวเรือน เนื้อที่ปลู ก 60,817,850.83 ไร่ 

ล่าสุด ข้อมูลประมาณการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกร ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 

จำนวนทั้งสิ้น 4,686,319 ครัวเรือน เนื้อที่ปลู ก 62,113,037 ไร่ 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงิ นประกันรา ยได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู 

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรั ฐ ของธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ที่เปิดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรกับหน่วยงานของรั ฐเรียบร้อยแล้ว 

เข้าไปตรวจสอบเงิ นประกันร ายได้เกษตรกรของรั ฐบ าลว่าท่านมีสิทธิได้รับเงิ น และมีการโอนเงิ นเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ 

ข้อมุลrapidnews 

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다